WP Kobieta

Zajęcia z doradcą zawodowym zakończyły się opracowaniem indywidualnego profilu każdej z uczestniczek i wręczeniem zaświadczeń potwierdzających ukończenie warsztatów. Dodatkowo podczas trwania szkolenia Beneficjenci otrzymali materiały piśmiennicze oraz został zapewniony im catering.

Działanie 7. CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU: - podniesienie kwalifikacji zawodowych, - zwiększenie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy, - wzrost poczucia własnej wartości, wzmocnienie psychologiczne, podniesienie kompetencji społecznych i rodzicielskich - upowszechnienie pracy socjalnej poprzez objęcie kontraktami socjalnymi - niwelowanie barier ekonomicznych w dostępie do aktywnej integracji. Wsparciem w ramach projektu objętych będzie 11 osób. Promocja integracji społecznej, działanie 7. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Niniejszy regulamin określa: zasady i kryteria uczestnictwa w projekcie, zasady rekrutacji, rodzaj wsparcia udzielanego w ramach projektu oraz prawa i obowiązki uczestników projektu. Projekt pn. Projekt realizowany jest w okresie od Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.

Telefon: 41 Celem ogólnym Projektu jest wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej u 11 osób z gminy Michałów.

Pan pozna panią Randki Radom szukam żony, kobiety, dziewczyny – ogłoszenia panów w Radomiu

W r. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koszt uczestnictwa w Projekcie jest w całości pokrywany ze środków europejskich i budżetu państwa. Osoby uczestniczące w projekcie nie mogą w okresie realizacji Projektu korzystać z tego samego typu wsparcia w innych działaniach i Priorytetach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rekrutacja zostanie prowadzona zgodnie z polityką równych szans, tym z zasadą równości płci. Zakłada się jednak, iż w Projekcie wezmą udział głównie kobiet, co wynika z faktu, iż kobiety ze względu na pełnione role opiekuńcze i wychowawcze znajdują się w dużo trudniejszej sytuacji na rynku pracy. Z chwilą zgłoszenia się mężczyzny do Projektu istnieje możliwość jego zrekrutowania. Rekrutacja prowadzona będzie w maju r. Osoby chętne do udziału w Projekcie powinny złożyć w Biurze Projektu wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny.

Złożenie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu.

Dziewczyny ze Lwowa

Kandydatów do Projektu mogą również zgłaszać pracownicy socjalni poszczególnych rejonów opiekuńczych po dokonaniu analizy dokumentów osób korzystających z pomocy społecznej, spełniających warunki określone we wniosku o dofinansowanie Projektu. Informacje o miejscu rekrutacji oraz Projektu udostępnione będą w materiałach promocyjnych, na tablicy ogłoszeń Beneficjenta, a także na stronie internetowej Projektu: www.

Pracownicy socjalni, pod nadzorem Koordynatora Projektu dokonują weryfikacji złożonych formularzy zgłoszeniowych, analizy wywiadów środowiskowych oraz — w oparciu o przyjęte kryteria - podejmują decyzję o zakwalifikowaniu do Projektu. Zostanie wyłoniona 11 osób z czego co najmniej 2 osoby będą w wieku lat , spełniających kryteria projektu. O fakcie zakwalifikowania do udziału w Projekcie osoby zostaną poinformowane telefonicznie przez pracowników socjalnych. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.

Lista osób zakwalifikowanych dostępna będzie w Biurze Projektu, a ponadto zostanie umieszczona na stronie internetowej Projektu. Z osobami zakwalifikowanymi do Projektu zostaną zawarte kontrakty socjalne wraz z określeniem instrumentów aktywnej integracji. W przypadku rezygnacji lub wykreślenia Uczestnika z listy Uczestników Projektu, osoby znajdujące się kolejno na liście rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do udziału w Projekcie.

Zostaną one dobrane indywidualnie po spotkaniach z doradcą zawodowym. Realizowana będzie praca socjalna m.


 • orzesze poznaj nowych ludzi.
 • Zgoda po polsku – Ranczo - encyklopedia serialu.
 • sarnaki randki.
 • Ogłoszenia matrymonialne kobiet 36-45 lat woj. podlaskie!
 • 5 minutowe randki kraśnik.
 • Wyborcza.pl.

Decyzję o skreśleniu z listy uczestników Projektu podejmuje Kierownik GOPS na wniosek pracownika socjalnego, prowadzącego kontrakt socjalny danego Uczestnika Projektu. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja r.


 • dzietrzkowice chrzescijanskie randki.
 • szybkie randki forum lubenia.
 • koło randki 5 minutowe.
 • duszniki sex spotkania.
 • Aktualności | Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie.

Regulamin Projektu jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu: www. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu oraz wyłącznej interpretacji jego zapisów. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie Projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie Projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji Projektu.

W przypadku, o których mowa w pkt 4 i 5 niniejszego paragrafu uczestnikom Projektu nie przysługują żadne roszczenia wobec Beneficjenta. Promocja integracji społecznej —Projekt systemowy pn. Warunkiem podpisania umowy jest zawarcie umowy i otrzymanie środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-Projekt systemowy. Posiadanie wykształcenia: Pracownikiem socjalnym może być osoba, która zgodnie z ustawą o pomocy społecznej art.

Niezbędne wymagania: 1. Wymagania dodatkowe: 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku. Wymagane dokumenty: 1. CV z informacją i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, 4. Dokumenty niezbędne do złożenia powinny być opatrzone klauzulą o odpowiedzialności karnej oraz o przetwarzaniu danych osobowych. Miejsce i termin składania dokumentów: 1. Oferty z wymaganym dokumentami w zamkniętych kopertach należy składać osobiście bądź drogą pocztową na adres siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie Michałów Budynek B pok.

Termin składania ofert od Osoby które nie zakwalifikowały się nie będą informowane natomiast, kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie i w dniu Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty do pobrania : - kwestionariusz osobowy. W maju roku zakończyła się rekrutacja uczestników projektu pn. Promocja integracji społecznej, Działanie 7. W czerwcu roku pracownicy socjalni z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie podpiszą kontrakty socjalne z 11 uczestniczkami projektu.

Menu nawigacyjne

Kontrakty socjalne obejmują 3 instrumenty aktywnej integracji-aktywizacja zawodowa, aktywizacja społeczna, aktywizacja edukacyjna. Celem doradztwa jest badanie potrzeb i określenie predyspozycji zaw.


 • 300 złotych za dwa papierki. Takie stawki w kościele w Michałowie!
 • Wyborcza.pl.
 • Bezdomność - Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu.
 • spotkania singli raków.

Na tej podstawie zostanie sporządzona opinia przez doradcę zawodowego. Zajęcia odbywają się w świetlicy Urzędu Gminy w Michałowie w dniach UP otrzymają zaświadczenia o ukończeniu. Generic selectors. Exact matches only. Search in title. Search in content. Search in excerpt. Search in posts.

Poznawaj i randkuj

Search in pages. Terytorialsi z Łomży pomogli mieszkańcom w usuwaniu skutków burzy Łomżyńskie pogotowie ratunkowe otrzymało trzy nowe karetki. Jest akt oskarżenia za zabójstwo starszej kobiety w Czarnej Białostockiej.

Zobacz :  Staruszka uduszona w Czarnej Białostockiej Do zabójstwa doszło pod koniec grudnia roku. Czytaj dalej. Strażacy-film Białystok. This comment form is under antispam protection. Obserwuj wątek. Powiadom o. Kontakt Współpraca Redakcja Reklama Dodaj firmę do bazy firm. Jesteśmy również na. Ta strona używa ciasteczek cookies , dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Akceptuję Więcej. Necessary Always Enabled.